عظمت پیچیدگی انسان کامل

«…تعین اسم جامع و صورت آن عبارت از عین ثابت انسان کامل و حقیقت محمدیه(ص) است. چنانچه منظور تجلی عینی فیض اقدس فیض مقدس است. و مظهر تجلی مقام واحدیت مقام الوهیت است. و مظهر تجلی عین ثابت انسان کامل روح اعظم است و سایر موجودات اسماییه و علمیه و عینیه مظاهر کلیه و جزئیه این حقایق و رقایق است…»

امام خمینی در عظمت وجودی انسان کامل، مصباح‌الهدایه، ص 22 ـ 21.

4 thoughts on “عظمت پیچیدگی انسان کامل

  1. مثلی هست که می گویند ملا شدن چه آسان ادم شدن چه مشکل!
    یک جایی خوانده بودم که حضرت امام این مثل را به این شکل به کار برده بودند که:ملا شدن چه مشکل آدم شدن محال است.