مردم، سالار بدون حق

هیچ کس حق ندارد از حقوق هسته‌ای ایران کوتاه بیاید و هر دولتی که روی کار بیاید باید از حقوق هسته‌ای ایران دفاع کند.

ورای اینکه تعریف «حقوق هسته‌ای ایران» چه چیز می‌تواند باشد دولتی که قرار است رئیسش از صافی‌های مختلفی مثل شورای نگهبان عبور کند و در جامعه‌ای به اصطلاح مردم سالار انتخاب شود دیگر چطور «حق ندارد» هرطور که خودش به صلاح می‌داند رفتار کند؟

اینها اعترافند یا معنای واژه‌ها عوض شده؟ یا چی؟

دیدگاه بسته شده است